Regulamin

 


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.swiattiuli.pl.

 

Sprzedającym jest Katarzyna Brzezińska, prowadząca jednoosobową działalność na gospodarczą podlegającą wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP728-156-97-63 Regon 101752578 zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: - pod numerami telefonów 691 336 356, 667 50 20 08 l8ub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: biuro@selej.pl

§1 Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 9. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.swiattiuli.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 §2 Zasady ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.swiattiuli.pl
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep internetowy www.swiattiuli.pl prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.swiattiuli.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 5. . W sprawach nieuregulowanych w niniejzszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
 • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§3 Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.swiattiuli.pl są cenami brutto  podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia
 8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta
 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wybrania opcji „za pobraniem”.

 

§5 Koszty i termin wysyłki

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich w szczególności firmy DPD. Na prośbę klienta towar może być wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej.W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów.
 1. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 2. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu..

 § 5 Płatności

 

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Płatności mshoper lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 3. W przypadki płatności przelewem wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 53 1140 2004 0000 3902 4938 4028 w tytule przelewu proszę wpisać numer zamówienia
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.” 

 § 6 Odstąpienie od umowy

 

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczeni na piśmie,wterminie14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 2. Zwrot towaru poprzedzony powinien być kontaktem z firmą drogą mailową.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy

Katarzyna Brzezińska

Służbowa 35 lok 86

92-305 Łódź

 § 7 Procedura reklamacji

 1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres email biuro.selej@wp.pl lub za pośrednictwem poczty na adres Selej Katarzyna Brzezińska, ul Słuzbowa 35 lok 86, 92-305 Łódź
 3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem
 4. Usługodawca rozpatrzy reklamację najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.
 6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem - nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 7. W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

 §8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego www.swiattiuli.pl zgadzają się z Państwo z postawieniami, zawartymi w RODO.

 2. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego       www.swiattiuli.pl w związku z zakupami jest Katarzyna Brzezińska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Selej Katarzyna Brzezińska pod adresem ul Służbowa 35 lok 86, 92-305 Łódź
 3. Celem i podstawą zbierania danych osobowych jest świadczenie usług oferowanych oraz realizacja złożonych zamówień.Przetwarzanie Państwa danych osobowych obejmuje wyłącznie zakres wynikający z prawnych podstaw do realizacji zamówienia. Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody i/lub zgodnie z normami przepisów prawa, wynikających z ordynacji podatkowej oraz przepisów dotyczących gwarancji i rękojmi.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne oraz stanowi warunek zawarcia umowy i rozpoczęcia realizacji zamówienia.

 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym do tego organom władzy publicznej w prawnie uzasadnionych przypadkach. Państwa dane osobowe zostaną udostępnione instytucjom zewnętrznym, w zakresie wymagającym realizacji wysyłki zamówienia tj firmie kurierskiej. Zakres przekazanych danych ograniczony jest do koniecznego i wynikającego z realizacji zamówienia minimum.

 6. Zbierając i przechowując Państwa  dane osobowe, Firma Selej Katarzyna Brzezińska dokłada wszelkich starań o dochowanie poufności oraz stosuje dostępne środki techniczne, wynikające z przepisów prawa oraz możliwości technologicznych, służące ich ochronie.
  Przysługuje Państwu  prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

 7. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.swiattiuli.pl, bez zgody Usługodawcy.
 8. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 §9 Zmiana Regulaminu

  

 1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie
 4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 §10 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mająprzepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)
 3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).lub wykonane Umowy Sprzedaży. 
  konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl